Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti RUITEC s.r.o.

 

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP") je úprava právních vztahů mezi obchodní společností RUITEC s.r.o., IČ: 06038204, se Petrovická 857, Nové Město na Moravě, PSČ 59231, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 99708 (dále jen „RUITEC“), jako zhotovitelem zakázky a objednatelem zakázky (dále jen „Zákazník") a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností RUITEC a Zákazníkem.

Tyto VOPSP se vztahují na veškeré smlouvy o dílo a další smluvní vztahy uskutečněné mezi společností RUITEC a Zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto VOPSP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody RUITEC a Zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči Zákazníkům zaměstnanci RUITEC tuto společnost nezavazují.

Tyto VOPSP jsou pro Zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s RUITEC, tedy od okamžiku, kdy je mezi RUITEC a Zákazníkem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou, přes webové rozhraní „https://servis.ruitec.cz“, případně elektronickou poštou. Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi RUITEC a Zákazníkem musí být činěny písemně, přes webové rozhraní „https://servis.ruitec.cz“, případně elektronickou poštou včetně veškerých změn či dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na výpočetní technice, mobilních telefonech, tablet a ostatní spotřební elektronice (předmět Zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese RUITEC http://www.ruitec.cz/, dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav provozovny RUITEC a Zákazník se s nimi před uzavřením smlouvy o dílo s RUITEC seznámil a souhlasí s nimi.

Základní informace o společnosti RUITEC:

Identifikační číslo: 06038204 DIČ: CZ06038204 zapsaní: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně v oddílu C, vložka 99708,
Společnost RUITEC s.r.o. je PLÁTCEM DANĚ ve znění zdejších předpisů.
telefonický kontakt: 776883356, 776883376
e-mailový kontakt: info@ruitec.cz

 

 

I. Zakázka

 1. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka") je závazná od okamžiku, kdy Zákazník podepíše protokol „Přijetí zboží k servisu / reklamaci“ nebo obdobný dokument, nebo zákazník odešle a potvrdí elektronickou objednávku servisu pomocí webového rozhraní „https://servis.ruitec.cz“, tím se považuje protokol za podepsaný (dále jen „protokol“), který odkazuje na tyto VOPSP, vyvěšené a k dispozici v provozovně RUITEC a na webových stránkách http://www.ruitec.cz/. Dílem se rozumí oprava nebo úprava věci dle ustanovení § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V servisním protokolu je nutné uvést popis zařízení, rozsah prací, udávané závady, případně také požadovaný termín jejich dokončení a ostatní důležité informace. Při výměně dílů RUITEC staré komponenty ekologicky likviduje - pokud si zákazník přeje staré komponenty ponechat, pak musí informovat technika při vyplňování servisního protokolu, kam technik tuto informaci zapíše, případně při vyplňování objednávky přes webové rozhraní „https://servis.ruitec.cz“ zaškrtne políčko pro požadavek na vrácení dílů.
 3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit i elektronickou formou – e-mailem, a to za podmínky, že e-mailová adresa Zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi RUITEC a Zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres RUITEC, to samé se týká webového rozhraní „https://servis.ruitec.cz“ pro registrované zákazníky.
 4. RUITEC má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.
 5. RUITEC se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebnou součinnost Zákazníkovi, Zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebnou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není RUITEC oprávněna ani povinna činit jménem Zákazníka nebo vlastníka provozovatele předmětu zakázky jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém protokolu či nikoliv.

 

 

II. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet  nákladů na opravu a údržbu

 1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že Zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce. Zákazním je výslovně srozuměn s tím, že při převzetí Zakázky vznikají RUITECU náklady na Zakázce spojené s diagnostikou vad, případně dopravou zboží do servisního střediska a je také výslovně srozuměn s tím, že v případě odmítnutí dalších servisních prací na předmětu Zakázky je nutné výše uvedené náklady nahradit. V případě, že Zákazník vysloví souhlas s prováděním dalších servisních prací na Zakázce, náklady RUITECU za diagnostiku vad včetně dopravy se započítávají na náklady dalších servisních prací. RUITEC může po zákazníkovi požadovat uhrazení nákladů na diagnostiku vad již při převzetí zakázky.
 2. 2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky nevyžaduje předchozí souhlas Zákazníka, ledaže se při podpisu servisního protokolu domluvili Zákazník a RUITEC jinak.
 3. 3. RUITEC je oprávněna překročit sjednanou cenu bez souhlasu Zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy, nikdy však nesmí navýšit cenu o více jak 30% původní ceny. Navýšení ceny o více jak 30% je možné vždy a pouze se souhlasem zákazníka.
 4. 4. Informace o rozšíření Zakázky nebo informace o zvýšení ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

 

 

III. Termín dokončení zakázky

RUITEC je povinna dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je RUITEC povinna sdělit Zákazníkovi nový termín dokončení.

 

 

IV. Předání a převzetí zakázky

 1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Zákazníkem se provádí v provozovně RUITEC nebo prostřednictvím třetích stran (Česká pošta, PPL, DHL, DPD, GEIS, IN TIME, GLS, kurýrní služba apod.) není-li dohodnuto jinak.
 2. Zákazník je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho týdne od uplynutí doby, kdy Zakázka měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho týdne od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci. Pokud RUITEC neprokáže jinak, činí výše těchto nákladů 100,- Kč plus DPH za každý den, kdy je Zákazník v prodlení s převzetím.
 3. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Zákazníka a to prvním dnem prodlení.

 

 

V. Vyúčtování zakázky

 1. Cenu prací účtuje RUITEC na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav a na internetových stránkách http://www.ruitec.cz/. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.
 2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve vyúčtování zakázky vykazují hromadně. Při předchozí žádosti Zákazníka se ceny prací, náhradních dílů a materiálu pro každý výkon ve vyúčtování zakázky vykazují zvlášť.
 3. Požaduje-li Zákazník doručení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí Zákazníka. Cena za dopravu je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění dopravy.
 4. V případě, že Zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně RUITEC, je povinen zaplatit RUITEC částku, která připadá na práce již vykonané a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP a dále náklady na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony). Náklady na administrativní úkony jsou zahrnuty v celkové ceně Zakázky a činí 20% této ceny.
 5. Pokud servis zprostředkovává jednání s třetími stranami, například pojišťovnou, zavazuje se Zákazník uhradit všechny nedoplatky vůči servisu, které mohou vzniknout například krácením pojistného plnění, odečtením amortizace, spoluúčasti, neuznáním nebo neakceptováním postupu opravy, výše ceny atd. Tyto náklady musí zákazník neprodleně uhradit na základě předložené faktury. Pokud nebudou zákazníkem tyto závazky servisu řádně uhrazeny, je zákazník povinen zaplatit servisu úrok z prodlení, popř. náhradu škody, která takovým jednáním servisu vznikne.

 

 

VI. Platební podmínky

 1. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený RUITEC pozdější den splatnosti.
 2. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky Zákazník a RUITEC sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.
 3. RUITEC je oprávněn požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky; pro případ nesložení vyžádané Zálohy má RUITEC právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet RUITEC nebo do jejího zaplacení v pokladně RUITEC. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením Zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

 

 

VII. Zadržovací právo

 1. RUITEC je oprávněna zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka.
 2. V případě zadržení předmětu Zakázky RUITEC písemně nebo elektronicky emailem vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.
 3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky a nebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky Zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude RUITEC odsouhlasena. 4. RUITEC má vůči Zákazníkovi právo na náhradu nákladů, jichž bylo pro trvající zachování podstaty předmětu Zakázky potřeba, jakož i nákladů vynaložených účelně a zvyšující užitečnost předmětu Zakázky nebo jeho hodnotu.

 

 

VIII. Záruka za provedenou práci

 1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových přístrojů se řídí obecně platnými právními předpisy o právech z vadného plnění koupě movité věci.
 2. Záruční doba na provedenou práci je 3 měsíce a na poskytnuté komponenty 3 měsíce, pokud nevyplývá se záručních listů, předávacích protokolů společnosti RUITEC něco jiného. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu zakázky zákazníkem.
 3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím předmětu zakázky k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro používání přístroje a jeho údržbu výrobcem přístroje. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození a znečištění, neodbornou instalaci, zacházení nebo používání v rozporu s návodem na obsluhu nebo záručním listem, nepovolený zásah do softwaru přístroje, provozování poškozeného zboží po zjištění závady, škody způsobené počítačovými viry, poškození přírodními živly nebo vyšší mocí, poškození zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě, provádění oprav nebo úprav na zboží neautorizovanými osobami či firmami a porušení, poškození nebo jiné znehodnocení nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí.
 4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně nebo elektronicky přes webové rozhraní„https://servis.ruitec.cz“, případně emailem označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od RUITEC bez vad a poškození. Nevytkne-li Zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození Zakázky.
 5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném používání předmětu Zakázky, po jeho převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně nebo elektronicky přes webové rozhraní„https://servis.ruitec.cz“, případně emailem oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti RUITEC s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány.
 6. RUITEC důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce, odstraní na své náklady ve svém servisním středisku.
 7. Pokud se nepodaří vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od Zakázky odstoupit.
 8. Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné, elektronicky přes webové rozhraní„https://servis.ruitec.cz“, případně emailové upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.
 9. Záruku nelze uplatnit taktéž v následujících případech:
  • předmět Zakázky nebyl společnosti RUITEC dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,
  • vadné komponenty byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou odbornou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny,
  • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené komponenty,
  • Závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u RUITEC a společnost RUITEC tak byla zbavena práva existenci reklamované vady ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

 

 

IX. Odpovědnost za škodu

 1. RUITEC odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. RUITEC však neodpovídá za škodu na předmětu Zakázky způsobenou třetími osobami a škodu způsobenou okolnostmi neovlivnitelnými společností RUITEC.
 2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (např. data uložená v počítačích) odpovídá RUITEC pouze v případě, když je písemně nebo elektronicky přes webové rozhraní„https://servis.ruitec.cz“, případně emailem převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.  Zákazník je povinen si osobní data na přístroji před opravou zálohovat nebo o tuto zálohu požádat. RUITEC není odpovědná za případnou ztrátu dat ze zařízení, které zákazník předává do servisu. Zákazník se musí před předáním předmětu Zakázky k opravě ujistit, že veškerá jeho data jsou zálohovaná. Bude-li technicky možné data zálohovat, lze toto provést za úplatu, avšak pouze na výslovnou písemnou, elektronicky přes webové „https://servis.ruitec.cz“ rozhraní podanou, případně emailem odeslanou a RUITEC akceptovanou žádost zákazníka.
 3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u společnosti RUITEC případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni RUITEC odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá RUITEC, je povinna učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí RUITEC Zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše aktuální hodnoty předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí RUITEC částku maximálně ve výši prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky a obdobného stáří předmětu zakázky.
 4. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v rozsahu předvídatelném pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti RUITEC nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodou výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé RUITEC, Zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

 

 

X. Výhrada vlastnictví

 1. Všechny komponenty, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví RUITEC až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtované příslušným daňovým dokladem.
 2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými komponenty, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví RUITEC, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

 

 

XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

 1. Tyto VOPSP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem RUITEC, s výjimkou případů, kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem RUITEC jednat.
 2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi RUITEC a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.

Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající informuje, že osobní údaje bez souhlasu kupujícího předává zejména za účelem plnění smlouvy spedičním partnerům dopravující zboží a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.

Kupující je oprávněn se dotázat, jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.

Prodávající informuje kupujícího,  že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz. V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

Prodávající, obchodní společnost RUITEC, s.r.o., IČ: 06038204, sídlem Petrovická 857, Nové Město na Moravě, PSČ: 59231, je správce osobních údajů, kontaktní údaje:

 • Korespondenční adresa RUITEC s.r.o., Petrovická 857, 59231 Nové Město na Moravě
 • Emailová adresa info@ruitec.cz
 • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů jednatel Pavel Chalupa.

 

 

 

XIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Zákazník - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu vyplývající ze smlouvy o díly, vztahu vzniklého pomocí webového rozhraní „https://servis.ruitec.cz“, případně z  kupní smlouvy § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách coi.cz.

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní „https://servis.ruitec.cz“ nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo, podléhajících těmto VOPSP a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla RUITEC, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
 3. V případě, je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o díly, kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
 4. Zákazník svým podpisem na servisním protokolu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém protokolu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba, od níž případně odvozuje svoje oprávnění, nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.
 5. RUITEC je oprávněna tyto VOPSP kdykoliv změnit.
 6. Tyto VOPSP nabývají platnosti a účinnosti 1. ledna 2018.